Dane i prywatność

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODNA Z RODO

Mając na uwadze treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. dotyczącej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje od dnia 25.05.2018r. oraz przywiązując wagę do prawidłowości przetwarzania i ochrony danych osobowych przez International Windows Group Sp. z o.o., prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Administrator Pani/Pana danych osobowych.

Informujemy, iż International Windows Group w Jabłonnie Lackiej pry ul. Targowej 16, jest administratorem Pani(a) danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych.

Przekazane Nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celach:

 • Zawieranie i realizacja umów lub prowadzenie innych relacji biznesowych
 • W celu przygotowania ofert i udzielania na nie odpowiedzi, prowadzenia negocjacji warunków umowy, uczestnictwa w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, oraz w innych celach, prawnie uzasadnionych – na podstawie art. 6 akapit 1 RODO, (w tradycyjnej wersji papierowej i elektronicznej

Ujawnianie danych osobowych

International Windows Group Sp. z.o.o. może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • Podmiotom z którymi International Windows Group Sp. z o.o. ma podpisaną umowę
  współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji
  obowiązków International Windows Group Sp. z o.o. przewidzianym prawem oraz
  realizacji uzasadnionego interesu International Windows Group Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności International
  Windows Group Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z International Windows Group Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych aby chronić dane osobowe i przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez International Windows Group Sp. z o.o.
 • Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim.. W przypadku gdy to jest niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem

Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przewarzaniem danych osobowych przez International Windows Group Sp. z o.o.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)

Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas decyzji rozpoczęcia współpracy, czas trwania umowy, a po jej rozwiązaniu przez 5 lat. Możliwość kontaktu
W momencie jeśli chciałby/chciałaby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres Ul. Targowa 16, 08-304 Jabłonna Lacka lub drogą elektroniczną na adres: biuro@internationalwindows.pl

Termin rozpatrywania zapytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadku skierowania do nas korespondencji, International Windows Group Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedź w terminie 30 dni. W zależności od trudności i ilości pytań, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie jednego miesiąca o takim wydłużeniu.