Dane i prywatność

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma INTERNATIONAL WINDOWS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnie Lackiej przy ul. Targowej 16, 08-304 Jabłonna Lacka, przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest INTERNATIONAL WINDOWS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnie Lackie (ul. Targowa 16, 08-304 Jabłonna Lacka), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000608555, NIP: 8231661013, REGON: 364017116.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Jabłonna Lacka, ul. Targowa 16, 08-304 Jabłonna Lacka, telefonicznie pod numerem: +48 25 787 7777 lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@internationalwindows.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Jabłonna Lacka ul. Targowa 16, 08-304 Jabłonna Lacka lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@internationalwindows.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarczają również klientom INTERNATIONAL WINDOWS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informacji na temat płynności finansowej ich klientów i kontrahentów oraz pozwalają w ten sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami. Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy INTERNATIONAL WINDOWS GROUP, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez INTERNATIONAL WINDOWS GROUP, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://internationalwindows.pl/dane-i-prywatnosc/.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom INTERNATIONAL WINDOWS GROUP kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.

Więcej na temat celów przetwarzania danych osobowych przez INTERNATIONAL WINDOWS GROUP można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://internationalwindows.pl/dane-i-prywatnosc/.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

Więcej na temat kategorii danych osobowych przetwarzanych przez INTERNATIONAL WINDOWS GROUP można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://internationalwindows.pl/dane-i-prywatnosc/.

7. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Więcej na temat pojęcia szczególnych kategorii danych osobowych można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://internationalwindows.pl/dane-i-prywatnosc/.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci INTERNATIONAL WINDOWS GROUP, pozyskujący nasz produkt w zakresie:

8.1. kupna stolarki drewnianej,

8.2. kupna stolarki aluminiowej,

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

Więcej na temat przekazywania przez INTERNATIONAL WINDOWS GROUP danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, katalogu takich odbiorców oraz warunków takiego przekazywania można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://internationalwindows.pl/dane-i-prywatnosc/

10. Pani/Pana dane osobowe będą przez INTERNATIONAL WINDOWS GROUP przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

11.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

11.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

11.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

11.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

11.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

11.6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

11.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez INTERNATIONAL WINDOWS GROUP Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.internationalwindows.pl/dane-i-prywatnosc/.

12. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:

12.1. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@internationalwindows.pl,

12.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Jabłonna Lacka, ul. Targowa 16, 08-304 Jabłonna Lacka.

Więcej na temat sposobu realizacji praw, przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez International Windows Group Pani/Pana danych osobowych, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.internationalwindows.pl/dane-i-prywatnosc/.

13. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

14. International Windows Group może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Więcej na temat pojęcia i znaczenia podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywania profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.internationalwindows.pl/dane-i-prywatnosc/.

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

16. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

Pozdrawiamy, International Windows Group z ograniczoną odpowiedzialnością